Servicevoorwaarden

SERVICEVOORWAARDEN

-----

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door Kunoka BV. Op de gehele site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar Kunoka BV. Kunoka biedt deze website, met inbegrip van alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn vanaf deze site aan u, de gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleid en kennisgevingen die hier worden vermeld.

Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, neemt u deel aan onze "Dienst" en stemt u ermee in gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden en bepalingen ("Servicevoorwaarden", "Voorwaarden"), met inbegrip van de aanvullende voorwaarden en beleidsregels waarnaar hierin wordt verwezen en/of die beschikbaar zijn via een hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, met inbegrip van maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, handelaren en/of bijdragers van inhoud zijn.

Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig voordat u onze website opent of gebruikt. Door toegang tot of gebruik van enig deel van de site, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, dan mag u geen toegang krijgen tot de website of gebruik maken van enige diensten. Indien deze Servicevoorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.

Elke nieuwe functies of hulpmiddelen die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de Servicevoorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk gewenst moment bekijken op deze pagina. Wij behouden ons het recht voor om elk deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen betekent acceptatie van deze wijzigingen.

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Zij bieden ons het online e-commerce platform dat ons in staat stelt om onze producten en diensten aan u te verkopen.

SECTIE 1 - ONLINE STORE VOORWAARDEN

Door in te stemmen met deze Gebruiksvoorwaarden, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in uw staat of provincie van verblijf, of dat u meerderjarig bent in uw staat of provincie van verblijf en u ons toestemming hebt gegeven om een van uw minderjarige afhankelijke personen deze site te laten gebruiken.
U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden en u mag bij het gebruik van de Dienst geen wetten schenden in uw rechtsgebied (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechtwetten).
U mag geen wormen of virussen of andere code van destructieve aard overdragen.
Een inbreuk op of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw Diensten.

DEEL 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment aan wie dan ook om welke reden dan ook dienst te weigeren.
U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van creditcardgegevens) onversleuteld kan worden overgebracht en gepaard kan gaan met (a) transmissies over verschillende netwerken; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan technische vereisten van verbindende netwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd versleuteld tijdens de overdracht over netwerken.
U stemt ermee in geen enkel deel van de Dienst, het gebruik van de Dienst of de toegang tot de Dienst of enig contact op de website via welke de Dienst wordt verleend, te reproduceren, dupliceren, kopi��ren, verkopen, doorverkopen of exploiteren, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.
De kopjes die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn slechts opgenomen voor het gemak en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins be��nvloeden.

DEEL 3 - juistheid, volledigheid en tijdigheid van informatie

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie die op deze site beschikbaar wordt gesteld niet nauwkeurig, volledig of actueel is. Het materiaal op deze plaats wordt verstrekt voor algemene informatie slechts en zou niet moeten worden vertrouwd op of gebruikt als de enige basis voor het nemen van besluiten zonder primaire, nauwkeurigere, volledigere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen in het materiaal op deze site is voor uw eigen risico.
Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt uitsluitend ter informatie verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk gewenst moment te wijzigen, maar wij zijn niet verplicht om de informatie op onze site bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te controleren.

SECTIE 4 - WIJZIGINGEN IN DE DIENST EN PRIJZEN

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Wij behouden ons het recht voor de Dienst (of enig deel of inhoud daarvan) op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te be��indigen.
Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of derden voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of be��indiging van de Dienst.

SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten kunnen exclusief online beschikbaar zijn via de website. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild volgens ons Retourbeleid.
We hebben alles in het werk gesteld om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel te zien zijn zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de kleuren op uw computermonitor accuraat worden weergegeven.
Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, de verkoop van onze producten of diensten aan een persoon, geografische regio of rechtsgebied te beperken. Wij kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van de producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of prijzen van producten zijn onderhevig aan verandering op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving, naar eigen goeddunken van ons. Wij behouden ons het recht voor om elk product op elk gewenst moment te be��indigen. Elk aanbod voor een product of dienst op deze site is ongeldig waar verboden.
Wij garanderen niet dat de kwaliteit van door u gekochte of verkregen producten, diensten, informatie of ander materiaal aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de Dienst zullen worden gecorrigeerd.

SECTIE 6 - ACCURATIESCHRIJVENDHEID VAN FILTER- EN ACCOUNTINFORMATIE

Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de aangekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die door of onder dezelfde klantenrekening, dezelfde creditcard, en/of bestellingen die hetzelfde facturerings- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat wij een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen wij proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of het factuuradres/telefoonnummer dat u op het moment van de bestelling hebt opgegeven. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die u in onze winkel doet. U stemt ermee in uw account- en andere informatie, met inbegrip van uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, onmiddellijk bij te werken, zodat wij uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Voor meer details, zie ons Retourbeleid.

SECTIE 7 - OPTIONELE TOOLS

Wij kunnen u toegang verschaffen tot hulpmiddelen van derden waarover wij geen controle hebben, noch enige zeggenschap of inbreng.
U erkent en stemt ermee in dat wij toegang tot dergelijke tools verstrekken "zoals het is" en "zoals het beschikbaar is" zonder enige garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van optionele hulpmiddelen van derden.
Het gebruik door u van optionele tools die via de site worden aangeboden, is geheel voor uw eigen risico en discretie en u dient ervoor te zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waaronder de tools worden aangeboden door de relevante derde aanbieder(s).
Wij kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (met inbegrip van de vrijgave van nieuwe tools en hulpmiddelen). Op dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn ook deze Servicevoorwaarden van toepassing.

DEEL 8 - LINKS VAN DERDEN

Voor bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze Dienst beschikbaar zijn, kan materiaal van derden worden gebruikt.
De links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons gelieerd zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of de nauwkeurigheid en wij geven geen garantie en zullen geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid dragen voor materiaal of websites van derden, of voor enig ander materiaal, producten of diensten van derden.
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of verlies in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud, of andere transacties die worden verricht in verband met websites van derden. Lees zorgvuldig het beleid en de praktijken van de derde partij en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen, of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

SECTIE 9 - COMMENTAAR VAN GEBRUIKERS, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN

Als u op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen stuurt (bijvoorbeeld inzendingen voor een wedstrijd) of zonder verzoek van ons creatieve idee��n, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal stuurt, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk 'opmerkingen'), stemt u ermee in dat wij op elk moment, zonder beperking, opmerkingen die u ons stuurt, mogen bewerken, kopi��ren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken in elk medium. Wij zijn en zullen niet verplicht zijn (1) opmerkingen vertrouwelijk te behandelen; (2) compensatie te betalen voor opmerkingen; of (3) te reageren op opmerkingen.
Wij kunnen, maar zijn niet verplicht tot, het monitoren, bewerken of verwijderen van inhoud die wij naar eigen goeddunken onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk achten of die inbreuk maakt op het intellectuele eigendom van een partij of op deze Servicevoorwaarden.
U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen inbreuk zullen maken op de rechten van derden, waaronder auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheidsrechten of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of computervirussen of andere malware zullen bevatten die op enigerlei wijze van invloed kunnen zijn op de werking van de Dienst of een daaraan gerelateerde website. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich niet voordoen als iemand anders dan uzelf of ons of derden op andere wijze misleiden over de herkomst van uw commentaar. U bent zelf verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u maakt en hun nauwkeurigheid. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor opmerkingen die door u of door derden worden geplaatst.

DEEL 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

Uw verstrekking van persoonlijke informatie via de winkel wordt beheerst door ons Privacybeleid. Om ons Privacybeleid te bekijken.

DEEL 11 - FOUTEN, ONVOORZIENINGEN EN OMISSIES

Soms kan er informatie op onze site of in de Dienst staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of omissies te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren indien informatie in de Dienst of op een verwante website op enig moment zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt ingediend) onjuist is.
Wij zijn niet verplicht om informatie in de Dienst of op enige verwante website, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, behalve indien vereist door de wet. Geen enkele gespecificeerde update- of verversingsdatum die in de Dienst of op een verwante website wordt toegepast, moet worden opgevat als een aanwijzing dat alle informatie in de Dienst of op een verwante website is gewijzigd of bijgewerkt.

SECTIE 12 - VERBODEN GEBRUIK

Naast andere verbodsbepalingen zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken (a) voor onwettige doeleinden; (b) om anderen aan te zetten tot het verrichten van of deelnemen aan onwettige handelingen; (c) om internationale, federale, provinciale of staatsvoorschriften, regels, wetten of plaatselijke verordeningen te overtreden; (d) om inbreuk te maken op of inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) te pesten, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) valse of misleidende informatie te verstrekken; (g) virussen of enig ander type kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die op enige wijze de functionaliteit of werking van de Dienst of van enige verwante website, andere websites of het Internet aantast of kan aantasten; (h) persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te traceren; (i) voor spam, phishing, pharm, pretext, spider, crawl of scrape; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de veiligheidsvoorzieningen van de Service of een verwante website, andere websites of het Internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst of een verwante website te be��indigen wegens schending van een van de verboden gebruiken.

SECTIE 13 - AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wij geven geen garantie dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.
Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de dienst nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn.
U stemt ermee in dat we de dienst van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de dienst op elk gewenst moment, zonder kennisgeving aan u, kunnen annuleren.
U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van, of onvermogen tot gebruik van, de dienst geheel voor uw eigen risico is. De dienst en alle producten en diensten die via de dienst aan u worden geleverd, worden (tenzij uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd "zoals zij zijn" en "zoals beschikbaar" voor uw gebruik, zonder enige vertegenwoordiging, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verhandelbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel, en niet-inbreuk.
In geen geval zal Kunoka, onze directeuren, functionarissen, werknemers, filialen, agenten, contractanten, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enige verwonding, verlies, claim, of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale, of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot winstderving, inkomstenderving, verlies van besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten, of enige soortgelijke schade, hetzij gebaseerd op contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van de service of producten die via de service zijn verkregen, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de service of enig product, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of weglatingen in de inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook die het gevolg is van het gebruik van de service of enige inhoud (of product) die via de service is geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld, zelfs indien u op de hoogte was gesteld van de mogelijkheid daarvan. Omdat sommige staten of jurisdicties de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, zal in dergelijke staten of jurisdicties onze aansprakelijkheid beperkt zijn tot de maximale door de wet toegestane mate.

SECTIE 14 - VRIJWARING

U gaat ermee akkoord Kunoka en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, filialen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, contractanten, licentieverleners, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren tegen elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, die door een derde partij wordt gemaakt als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten waarnaar hierin wordt verwezen, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

SECTIE 15 - ONVERZEKERBAARHEID

In het geval dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en het niet-afdwingbare gedeelte zal worden geacht te zijn afgescheiden van deze Servicevoorwaarden, waarbij een dergelijke vaststelling geen invloed zal hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van alle overige bepalingen.

SECTIE 16 - BE��INDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die v����r de be��indigingsdatum zijn ontstaan, blijven voor alle doeleinden na de be��indiging van deze overeenkomst bestaan.
Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat zij door u of door ons worden be��indigd. U kunt deze gebruiksvoorwaarden op elk moment be��indigen door ons te laten weten dat u niet langer gebruik wilt maken van onze diensten, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.
Indien u, naar ons eigen oordeel, nalaat, of wij vermoeden dat u hebt nagelaten, zich te houden aan enige voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden, kunnen wij deze overeenkomst ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving be��indigen en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van be��indiging; en/of kan u dienovereenkomstig de toegang tot onze Services (of enig deel daarvan) worden ontzegd.

SECTIE 17 - TOTALE OVEREENKOMST

Het niet uitoefenen of afdwingen door ons van enig recht of enige bepaling van deze Servicevoorwaarden vormt geen verklaring van afstand van dat recht of die bepaling.
Deze Gebruiksvoorwaarden en alle beleidsregels of bedieningsregels die door ons op deze site of met betrekking tot de Dienst zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en zijn van toepassing op uw gebruik van de Dienst, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, mondeling dan wel schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot eerdere versies van de Gebruiksvoorwaarden).
Elke dubbelzinnigheid in de interpretatie van deze Servicevoorwaarden zal niet worden ge��nterpreteerd in het nadeel van de opstellende partij.

SECTIE 18 - TOEPASSELIJK RECHT

Deze Servicevoorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Diensten verlenen, worden beheerst door en ge��nterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Belgi��.

SECTIE 19 - WIJZIGINGEN IN DE DIENSTVOORWAARDEN

U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk gewenst moment bekijken op deze pagina.
We behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, elk deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig op wijzigingen te controleren. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot onze website of de Dienst na het bekendmaken van wijzigingen aan deze Servicevoorwaarden houdt aanvaarding van die wijzigingen in.

DEEL 20 - CONTACT INFORMATIE

Vragen over de Servicevoorwaarden kunt u aan ons richten via info@kunoka.com

-----